Aanstelling als kw-er

Een basisvoorwaarde voor een goed funtioneren als Kerkelijk Werker is een juiste aanstelling. Hiervoor heeft de Protestantse Kerk regels opgesteld die gelden voor alle aangesloten kerken. Ook is hier de Gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker te downloaden

Op een aanstelling van een kerkelijk werker in de Protestantse Kerk is de 'Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland' van toepassing. Zie hier de link.
Dit betekent dat een kerkelijk werker wat betreft de arbeidsvoorwaardenregeling net zo wordt aangesteld als de kerkelijk medewerkers, zij het dat extra kerkordelijke bepalingen van toepassing zijn die voortvloeien uit de bevoegdheidseisen waaraan kerkelijk werkers in de PKN moeten voldoen.
De volledige arbeidsvoorwaardenregeling is in te zien via de website van de Protestantse kerk via deze link.

Op de website van de Protestantse Kerk is een uitgebreide toelichting te lezen op de regels voor de aanstelling van een kerkelijk werker van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze toelichting is te verkrijgen via deze link.

Ook de aanstellingsbrieven als kerkelijk werker, docent godsdienstonderwijs of geestelijk verzorger zijn te downloaden en wel via deze link.

WAARSCHUWING! Het kan zijn dat documenten waarnaar wordt verwezen nog niet zijn aangepast aan de recente Wet Werk en Zekerheid (2015). Belangrijkste wijziging is: tijdelijke contracten nu maximaal 2 jaar (was 3). Houd hier rekening mee en verifieer bij VKW of dienstenorganisatie voordat u definitieve afspraken maakt. 

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »